ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 23.02.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Полiграфкнига" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Інші види видавничої діяльності за КВЕД 58.19
Середня кількість працівників1 30    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 03680, м. Київ, вул.О.Довженка, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 17 16 17
первісна вартість 1001 1356 1356 1356
накопичена амортизація 1002 1339 1340 1339
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 16544 15669 16544
первісна вартість 1011 40661 37464 40661
знос 1012 24117 21795 24117
Інвестиційна нерухомість: 1015 6474 6329 6474
первісна вартість 1016 14233 14233 14233
знос 1017 7759 7904 7759
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 23035 22014 23035
II. Оборотні активи
Запаси 1100 50 51 50
Виробничі запаси 1101 50 51 50
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1387 1124 1387
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 100 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 3 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4242 4193 4242
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 283 64 283
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 283 64 283
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 5962 5532 5962
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 28997 27546 28997

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38714 38714 38714
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 739 739 739
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24764 -25119 -24764
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 14689 14334 14689
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 13212 12254 13212
за розрахунками з бюджетом 1620 288 408 288
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 191 0 191
за розрахунками з оплати праці 1630 14 0 14
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 603 550 603
Усього за розділом IІІ 1695 14308 13212 14308
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 28997 27546 28997

Примітки: Облiкова полiтика у ПРАТ "Полiграфкнига" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 31.12.2013 року № 48. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики.
Станом на 31.12.2014 року є в наявностi нематерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 1356 тис. грн., накопичена амортизацiя яких складає 0 тис. грн., залишкова вартiсть становить 1356 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдсутнi.
Станом на 31.12.2014 року є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 40661 тис. грн., знос яких складає 24117 тис. грн
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у Товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Станом на 31.12.2014 року довгостроковi бiологiчнi активи вiдсутнi.
Станом на 31.12.2014 року iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi
Станом на 31.12.2014 року довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Станом на 31.12.2014 року iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня.
Станом на 31.12.2014 року вiдстроченi податковi активи вiдсутнi.
Станом на 31.12.2014 року гудвiл вiдсутнiй.
Станом на 31.12.2014 року iншi необоротнi активи вiдсутнi.
Запаси станом на 31.12.2014 року складають 51 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду змiнилися на 1тис. грн. у т.ч.:
- виробничi запаси станом на 31.12.2014 року складають 51 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду змiнились на 1 тис.грн.
- незавершене виробництво станом на 31.12.2014 року вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили у товариство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої у товариствi облiкової полiтики. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014 року складає 4242 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 49 тис. грн.
- за товари, роботи, послуги – станом на 31.12.2014 року складає 1387 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 263 тис. грн.
- за виданими авансами – вiдсутня.
- дебiторська заборгованiсть з бюджетом – протягом звiтного перiоду збiльшилась на 103 тис. грн.,
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2014 року грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2014 року складає 64 тис. грн.
Iншi оборотнi активи на 31.12.2014 року вiдсутнi.

Вiдомостi про власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал становить 38714 000 тис. грн. 00 коп., який роздiлений на 38714 000 тис. грн. 00 коп., простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 1,00 грн.
У ПРАТ ”Полiграфкнига” додатковий капiтал становить 739 тис. грн.
У ПРАТ ”Полiграфкнига” резервний капiтал вiдсутнiй.
Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду становить 24764тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнюваався.
Загальна сума власного капiталу ПРАТ ”Полiграфкнига” складає 14689 тис. грн., який протягом звiтного перiоду зменшився на 14334 тис. грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнє.
Зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Станом на 31.12.2014 року довгостроковi зобов’язання i забезпечення вiдсутнi


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько I.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Назаренко Т.М.

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.