ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Облiкова полiтика у ПРАТ "Полiграфкнига" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" № 1. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики.
Станом на 31.12.2014 року є в наявностi нематерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 1356 тис. грн., накопичена амортизацiя яких складає 1340 тис. грн., залишкова вартiсть становить 1356 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 року є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 37464 тис. грн., знос яких складає 21795 тис. грн., залишкова вартiсть становить 15669 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 року є в наявностi iнвестицiйна нерухомiсть по первiснiй вартостi на суму 14233 тис. грн., знос яких складає 7904 тис. грн., залишкова вартiсть становить 6329 тис. грн.
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї.
Iндексацiї основних засобiв у 2014 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у Товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Станом на 31.12.2014 року довгостроковi бiологiчнi активи вiдсутнi.
Запаси станом на 31.12.2014 року складають 51 тис. грн.:
Дебiторська заборгованiсть за товари , роботи, послуги станом на 31.12.2014 року складає 1124 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 263 тис. грн.
- дебiторська заборгованiсть з бюджетом – складає 100 тис. грн.,
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 4193 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 49 тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї на 31.12.2014 року вiдсутнi.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2014 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi - 64 тис.грн.


Вiдомостi про власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал становить 38713700 грн. 00 коп., який роздiлений на 38713700 грн. 00 коп., простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 1,00 грн.
Зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Станом на 31.12.2014 року довгостроковi зобов’язання i забезпечення вiдсутнi
Станом на 31.12.2014 року поточнi зобов’язання i забезпечення складають 13212 тис. грн.,

д/н

д/н