ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інші види видавничої діяльності за КВЕД 58.19
Середня кількість працівників, осіб 35    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон вул. О. Довженка,3, м.Київ, Шевченкiвський, 03057, Україна, (044) 456-11-61

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 22148.8 21385.6
первісна вартість 1011 53053.5 53092.6
знос 1012 (30904.7) (31707)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 22148.8 21385.6
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 64.7 3
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 611.7 213
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 12.4 163.6
у тому числі з податку на прибуток 1136 3.3 3.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4969.1 5953.3
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 64.3 167.3
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 18.2
Усього за розділом II 1195 5722.2 6518.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 27871 27904


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38713.7 38713.7
Додатковий капітал 1410 738.6 738.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -19040.7 -19386.5
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 20411.6 20065.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 6633.9 7035
розрахунками з бюджетом 1620 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 103.9 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 721.6 803.2
Усього за розділом III 1695 7459.4 7838.2
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 27871 27904

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна