ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 21.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 12699.3
Інші операційні доходи 2120 15715.9 916
Інші доходи 2240 63.4 107.4
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 15779.3 13722.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (368.2) (405.7)
Інші операційні витрати 2180 (15566) (13458)
Інші витрати 2270 (22.6) (153.6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (15956.8) (14017.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -177.5 -294.6
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -177.5 -294.6

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна