АТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Челомбiтько I.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 02470135
4. Місцезнаходження Україна, 03057, м. Київ, Шевченкiвський, м.Київ, вул. О. Довженка,3
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 456-11-61, (044) 456-30-42
6. Електронна поштова адреса poligrafkniga.prat@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81, Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.poligrafkniga.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2017

(дата)