ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №727399
3. Дата проведення державної реєстрації 02.02.1993
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 38713700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100
8. Середня кількість працівників (осіб) 38
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12 - Друкування iншої продукцiї

18.14 - Брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання пов'язаних iз нею послуг

58.11 - Видання книг

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 320649
3) Поточний рахунок 26005052646164
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н