ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Челомбiтько Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор Приватного акцiонерного товариства "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.12.2013, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа очолює роботу Правлiння та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 28 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: Директор Приватного акцiонерного товариства "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя". На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Наглядової ради (як представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ «Укрiнвестсинтез»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2013, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Наглядової ради. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 34 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ТОВ "Укрiнвестсинтез". На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Наглядової ради (як представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1973
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Генеральний директор ПРАТ "УКРНДIСВД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.02.2013, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Наглядової ради. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 25 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: Генеральний директор ПРАТ "УКРНДIСВД" На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiхур Зiнаїда Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1956
5) освіта*** середня технiчна
6) стаж роботи (років)*** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** iнженер-енергетик ПрАТ "Полiграфкнига"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.02.2016, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає учать у роботi Правлiння Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв.Оосба призначена на посаду 25.02.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: провiдний iнженер-енергетик. На iнших пiдприємствах не працює. Загальний стаж роботи 45 р.


1) посада* Член правлiння - головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сичевська Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1977
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** головний бухгалтер ПрАТ "Полiграфкнига"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.02.2016, на п’ять рокiв
9) опис Особа призначена на посаду 25.02.2016 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа здiйснює органiзацiю ведення бухгалтерського облiку на Товариствi. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: головний бухгалтер, начальник адмiнiстративного вiддiлу. На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Загальний стаж роботи 11 р.


1) посада* Ревiзор акцiонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запольська Алiна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1995
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Центр раннього розвитку" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2014, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа здiйснює ревiзiї (перевiрки) дiяльностi виконавчого органу. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 3 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: ТОВ "Центр раннього розвитку" - директор. На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова Наглядової ради (як представник акцiонера)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Заступник головного бухгалтера ПРАТ "Полiграфкнига"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.02.2013, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Наглядової ради. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 20 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: Заступник головного бухгалтера ПРАТ "Полiграфкнига. На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова ПравлiнняЧеломбiтько Iгор Миколайовичд/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Голова Наглядової радиДенисюк Наталiя Миколаївнад/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Член Наглядової радиМельник Дмитро Сергiйовичд/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Член ПравлiнняПiхур Зiнаїда Григорiвнад/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Ревiзор акцiонерного товаристваЗапольська Алiна Олександрiвнад/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Член наглядової радиСаєнко Оксана Миколаївнад/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Член правлiння - головний бухгалтерСичевська Людмила Миколаївнад/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.