ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інші види видавничої діяльності за КВЕД 58.19
Середня кількість працівників, осіб 38    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон вул. О. Довженка,3, м.Київ, Шевченкiвський, 03057, Україна, (044) 456-11-61

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 21385.6 21622.2
первісна вартість 1011 53092.6 53865.3
знос 1012 (31707) (32243.1)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 21385.6 21622.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 3 8.3
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 213 95.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 163.6 5.7
у тому числі з податку на прибуток 1136 3.3 3.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5953.3 6946.7
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 167.3 69.6
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 18.2 133.5
Усього за розділом II 1195 6518.4 7259.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 27904 28881.6


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38713.7 38713.7
Додатковий капітал 1410 738.6 738.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -19386.5 -19636.5
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 20065.8 19815.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 7035 7529.4
розрахунками з бюджетом 1620 0 60.6
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 40
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 803.2 1435.8
Усього за розділом III 1695 7838.2 9065.8
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 27904 28881.6

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна