АТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Інші операційні доходи 2120 19662.1 15715.9
Інші доходи 2240 3.2 63.4
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 19665.3 15779.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (368.2)
Інші операційні витрати 2180 (19659.4) (15566)
Інші витрати 2270 (0) (22.6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (19659.4) (15956.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 5.9 -177.5
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 5.9 -177.5

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна