АТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 28.04.2021

Річний звіт за 2020 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, -, м.Київ, 04107, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності без лiцензiї
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон (044) 363-04-00
Факс (044) 363-04-00
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"
Організаційно-правова форма* Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21326993
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, -, м. Київ, 04070, вул. Братська, буд. 5, кв. 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон +3 8 (044) 465-72-89
Факс +3 8 (044) 465-72-89
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис По Акцiонерному Товариству надавалися аудиторськi послуги, згiдно укладеного договору в поточному 2021 роцi. Зокрема, аудиторськi послуги з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у звiтi про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства за перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма* Державна організація (установа, заклад)
Код за ЄДРПОУ 21676262
Місцезнаходження** Україна, м. Київ, -, м.Київ, 03150, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку
Опис Особа надає Товариству послуги з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.