АТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 28.04.2021

Річний звіт за 2020 рік

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
акцiя проста iменна387137001Акцiонер мас право: - здiйснювати управлiння Корпоративного пiдприємства; - отримувати дивiденди; - отримувати у разi лiквiдацiї товариства частини його манна або вартостi; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Корпоративного пiдприємства. Обов'язки акцiонера: - Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Корпоративного пiдприємства; - Виконувати свої зобов'язання перед Корпоративним пiдприємством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - Оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Корпоративного пiдпрнємства; - Не розголошувати комерцiйну iаємшнио та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Корпоративного пiдприємства.вiдсутня
Зміст інформації:
д/н