АТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 28.04.2021

Річний звіт за 2020 рік


Фінансовий звіт
малого підприємства

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2021
Підприємство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ
Територія м. Київ за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Інші види видавничої діяльності за КВЕД 58.19
Середня кількість працівників, осіб 19    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 03057, Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. О. Довженка,3, (044) 456-11-61

1. Баланс
на 31.12.2020

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 720.8 0
Основні засоби: 1010 21796.8 21751
первісна вартість 1011 56379.1 56198.6
знос 1012 (34582.3) (34447.6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 22517.6 21751
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 0.3 0.3
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 61.4 61.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 220.6 145.5
у тому числі з податку на прибуток 1136 143.9 143.9
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9469.7 7650.4
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1024.2 836.8
Витрати майбутніх періодів 1170 421.6 0
Інші оборотні активи 1190 409.4 400.8
Усього за розділом II 1195 11607.2 9095.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 34124.8 30846.2


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38713.7 38713.7
Додатковий капітал 1410 738.6 738.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -15661.2 -18310.8
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 23791.1 21141.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 8607.9 7358.3
розрахунками з бюджетом 1620 221.7 995.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 62.6
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1504.1 1287.9
Усього за розділом III 1695 10333.7 9704.7
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 34124.8 30846.2

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна