Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       БАРАН ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.10.2012
(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ПОЛIГРАФКНИГА" корпоративне пiдприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02470135
1.4 Місцезнаходження емітента
03057, м.Київ, вул.О.Довженка, б.3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 456-21-36 (044) 456-236
1.6 Електронна поштова адреса емітента
shelekh.ann@gmail.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2012
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці www.poligrafkniga.prat.ua в мережі Інтернет 25.10.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущені акції
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
11. Примітки:
У звiтному перiодi закритого розмiщення облiгацiй емiтента не проводилося. Корпоративного секретаря загальними зборами товариства не призначено. Квартальної фiнансової звiтностi емiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалося. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "ПОЛIГРАФКНИГА" корпоративне пiдприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 № 727399
3.3. Дата державної реєстрації 02.03.1993
3.4. Місцезнаходження 03057, м.Київ, вул.О.Довженка, б.3
3.5. Статутний капітал (грн.) 38713700.00
3.6. Чисельність працівників (чол.) 53
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть, 22.15.0 Iншi види полiграфiчної дiяльностi, 22.23.0 Брошурувально-палiтурна та оздоблювальна дiяльнiсть
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0.000
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100.000
3.10. Органи управління емітента Органами управлiння Корпоративного пiдприємства є: 1.Акцiонер; 2.Наглядова рада; 3.Правлiння; 4.Ревiзiйна комiсiя (ревiзор)
3.11. Посадові особи емітента Посадова особа-Голова правлiння Баран Дмитро Степанович (паспорт серiї СН№738143 виданий 10.02.1998 р. Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi). Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Призначений на посаду 10.09.2009р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.09.2009 р. (протокол №4). На посаду призначено строком на 5 рокiв. Iншi посади,. якi обiймала посадова особа-член правлiння-головний iнженер, заступник голови правлiння з виробничих питань, директор з технiчних питань. Посадова особа непогашеної судимiстi за посадовi та корисливi злочини немає. Посадова особа головний бухгалтер - Шелех Ганна Миколаївна (паспорт ЕО 025784 виданий 12.01.1996 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi).Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Призначена на посаду 13.03.2012р.вiдповiдно до наказу № 35 вiд 13.03.2007р. Призначена безстроково. Освiта - вища, Миколаївський кораблебудiвний iнститут iм. адм. С.О.Макарова 1993р. Останнє мiсце роботи ТОВ фiрма "Цеолiт" - головний бухгалтер. Стає керiвної роботи 9 рокiв .Посадова особа непогашеної судимiстi за посадовi та корисливi злочини немає. Посадова особа - Заступник голови правлiння Старчевiч Тетяна Леонiдiвна Посадова особа - член Наглядової ради Савiн Сергiй Миколайович - заступник Голови правлiння ПрАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", освiта вища, Нацiональна академiй управлiння Спецiальнiсть - правознавство, фiнанси . Рiк народження - 12.07.1980р. паспорт серiя СН №383082 виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 05.12.1996р. Посадова особа - Голова Наглядової ради Денисюк Наталiя Миколаївна - заступник Голови правлiння ПрАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", освiта вища, Київський iнститут народного господарства Спецiальнiсть - статистика. Рiк народження - 13.07.1960р. паспорт серiя СО №358938 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi18.04.2000р. Посадова особа - секретар Наглядової ради карасьова Вiкторiя Валентинiвнач - заступник Голови правлiння ПрАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", освiта вища, Схiдноукраїнський державний унiверситет Спецiальнiсть - аналiз господарської дiяльностi та бухгалтерський облiк . Рiк народження - 07.07.1965р. паспорт серiя ЕМ №365723 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областii 09.10.1999р. Посадова особа - Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна освiта вища, КиївськийНацiональний Авiацiйний Унiверситет Спецiальнiсть - економiка пiдприємства. Рiк народження - 18.07.1983р. паспорт серiя МЕ № 898718 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м.Києвi02.09.2008р.
3.12. Засновники емітента Пiдприємство створене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України шляхом перетворення з державного пiдприємства. 100% акцiй товариства передано до статутного фонду ДАК "Українське видавничо-полiграфiчне об'эднання"
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Товариство не брало участiу створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019
6.4. Місцезнаходження м.Київ, вул.Ковпака, 29
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №534212
6.6. Дата видачі ліцензії 01.06.2010
6.7. Міжміський код та телефон (044) 230-32-43
6.8. Факс (044) 230-32-43
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Інше (якщо інше - зазначити)
6.10. Опис Заключен договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам
6.1. Найменування Публiчне акцiонерне товариств "Нацiонельний депозитарiй України"о
6.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
6.4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, б.3
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №189650
6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006
6.7. Міжміський код та телефон (044)279-10-78
6.8. Факс (044)279-10-78
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.10. Опис Заключено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е-2654 вiд 27.12.2010р

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Для покращення фiнансового стану пiдприємства, забезпечення його прибутковостi та платоспроможостi на ПрАТ "Полiграфкнига" розроюблений "План по виходу пiдприємства з економiчної кризи" (модернiзацiя виробництва книжкової продукцiї), який планується реалiзувати на протязi 2012 року. На перiод кризи тимчасово призупинено виробничу дiяльнiсть пiдприємства. Основними напрямками модернiзацiї є : 1. Оптимiзацiя кiлькостi зайнятого у виробництвi книжково-журнальної продукцiї полiграфiчного обладнання та оптимiзацiя виробничих площ. 2.Оптимiзацiя кiлькiсного складу працюючих на пiдприємствi. 3.Реiнжинiрiнг бiзнес-процесiв пiдприємства, розробка нових пiдходiв до виробництва та реалiзацiї книжково-журнальної продукцiї. Тимчасове припинення виробничої дiяльностi дозволить пiдприємству зменшити витрати на комунальнi платежi та провести модернiзацiю виробництва з найменшими втратами. На протязi 9 мiсяцiв 2012 року пiдприємство отримало: - чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в сумi-734 тис. грн. -iншi операцiйнi доходи (надання в оренду власних примiщень та реалiзацiя залишкiв ТМЦ на складах) -6788 тис. грн. -iншi доходи 133 тис. грн. вирати за той же перiод склали: -собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 1797 тис. грн. -адмiнiстративнi витрати - 3839 тис. грн. -витрати на збут - 11тис. грн. -iншi операцiйнi витрати - 1975 тис. грн. -iншi витрати - 5286 тис. грн.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 22.22 0 0.00 0.00 1683 319.00 0.00
1 40.30 2314 734.00 100.00 2314 734.00 100.00

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 матерiальнi витрати 4.06
2 витрати на оплату працi 20.63
3 вiдрахування на соцiальнi заходи 7.02
4 амортизацiя 14.95
5 iншi операцiйнi витрати 53.34

Квартальна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 01.10.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "ПОЛIГРАФКНИГА" корпоративне пiдприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Орган державного управління за КОДУ 1084
Вид економічної діяльності за КВЕД 22.22.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 03057 м.Київ вул.О.Довженка, б.3
Середня кількість працівників 53

Баланс на 30.09.2012

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 23 19
- первісна вартість 011 1372 1372
- накопичена амортизація 012 1349 1353
Незавершені капітальні інвестиції 020 2 17
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 27090 20820
- первісна вартість 031 86514 48451
- знос 032 59424 27631
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 6858 6706
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 14233 14233
Знос інвестиційної нерухомості 057 7375 7527
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 33973 27562
II. Оборотні активи
Запаси:
Виробничі запаси 100 444 383
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 2357 2230
Товари 140 11 11
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 4693 1712
- первісна вартість 161 4706 1725
- резерв сумнівних боргів 162 (13) (13)
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 55 8
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 546 1970
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 110 309
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 111 113
Усього за розділом II 260 8327 6736
III. Витрати майбутніх періодів 270 13 13
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 42313 34311

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 38714 38714
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 739 739
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -20131 -25427
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 19322 14026
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 19555 19214
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 1114 0
- з бюджетом 550 666 1146
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 584 290
- з оплати праці 580 1003 58
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 69 10
Усього за розділом IV 620 22991 20718
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 42313 34744

Примітки Звiт складено у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2 "Баланс"
Керівник БАРАН Д.С.
Головний бухгалтер ШЕЛЕХ Г.М.

Звіт про фінансові результати за квартал року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 820 9156
Податок на додану вартість 015 86 126
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 734 9030
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 1797 12873
Валовий прибуток:
- прибуток 050 0 0
- збиток 055 1063 3843
Інші операційні доходи 060 6788 5609
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 3839 1950
Витрати на збут 080 11 76
Інші операційні витрати 090 1957 2560
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 82 2820
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 0
Інші доходи 130 133 1102
Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 5286 1548
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 5234 3266
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 60
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 5234 3326
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 5234 3326
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 309 7417
Витрати на оплату праці 240 1569 6571
Відрахування на соціальні заходи 250 534 2346
Амортизація 260 1137 1822
Інші операційни витрати 270 4055 1072
Разом 280 7604 19228
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.000 0.000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.000 0.000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000


Примітки Звiт складено у вiдповiдностiтдо Положення(стандарту) бухгалтерського облiку №3 "Звiт про фiнансовi результати"
Керівник БАРАН Д.С.
Головний бухгалтер ШЕЛЕХ Г.М.

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансова звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалася