Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Баран Дмитро Степанович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 13.08.2012
(дата)


Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство Полiграфкнига корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
1.2 Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента02470135
1.4 Місцезнаходження емітента03057, м. Київ, м. Київ, вул. О. Довженка, буд. 3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента(044) 456-08-75 (044) 456-21-36
1.6 Електронна поштова адреса емітентаoffice@dak-print.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 14.03.2012
(дата)
2.2. Повідомлення 49 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 16.03.2012
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці http://poligrafkniga.prat.ua в мережі Інтернет 16.03.2012
(за наявності) (адреса сторінки) (дата)

Дата прийняття рішення Зміни (призначено/звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.03.2012 звільнено Головний бухгалтер Ющенко Валентина Андрiївна СР 834672
19980707 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0.000
Зміст інформації:
Наказом ПрАТ ?Полiграфкнига? вiд 12.03.2012р. №35-к Ющенко Валентину Андрiївну з посади звiльнено з посади головного бухгалтера Товариства. Пiдстава для прийняття рiшення ? заява Ющенко В.А про звiльнення за власним бажанням вiд 22.02.2012 року. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посадi головного бухгалтера з 01 березня 2011 року по 12 березня 2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
12.03.2012 призначено Головний бухгалтер Шелех Ганна Миколаївна ЕО 025784
19960112 Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
0.000
Зміст інформації:
Наказом ПрАТ ?Полiграфкнига? вiд 12.03.2012р. №35-к Шелех Ганну Миколаївна призначено на посаду головного бухгалтера Товариства (з 13 березня 2012 року). Пiдстава для прийняття рiшення ? заява Шелех Г.М. про пийняття на посаду вiд 12.03.2012 року. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посади, якi обiймала призначена особа протягом своєї дiяльностi: економiст, головний бухгалтер. На посаду головного бухгалтера ПрАТ ?Полiграфкнига? призначена безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.