Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА"

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIРНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 02470135
1.4 Місцезнаходження емітента 03057, Київ, Олександра Довженка, 3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 456-24-60 (044) 456-24-60
1.6 Електронна поштова адреса емітента poligrafkniga.prat@ukr.net
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» вiд 05.02.2013 року № 98-А) вiдкликано члена наглядової ради Саввiна Сергiя Сергiйовича, який був членом наглядової ради з 01.12.2011 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» вiд 05.02.2013 року № 98-А) вiдкликано члена наглядової ради Карасьову Вiкторiю Валентинiвну, яка була членом наглядової ради з 01.12.2011 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» вiд 05.02.2013 року № 98-А) призначено членом наглядової ради ПРАТ «Полiграфкнига» – Мельника Дмитра Сергiйовича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ «Полiграфкнига» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» вiд 05.02.2013 року № 98-А) призначено члена наглядової ради ПРАТ «Полiграфкнига» – Саєнко Оксану Миколаївну (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ «Полiграфкнига» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.
3. Підпис
голова правлiння Маковiй Вiталiй Григорович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.